XXVII sesja Rady Miejskiej

w dniu 2020-12-28, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Wycofanie uchwały w sprawie wyznaczenia...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad z...)

5.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.

6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zrecze Małe na terenie Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aneksu nr 4 do Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2016 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Ane...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aneksu nr 5 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chmielnik na lata 2015-2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Ane...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Chmielniku na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pl...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020 – 2040.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021-2040.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2021 rok: a)odczytanie projektu uchwały budżetowej, b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu, c)przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, d)dyskusja nad ewentualnie wniesionymi poprawkami i ich głosowania, e)głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku w 2021 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwo...)

19.Sprawy różne.

20.Zakończenie obrad.