XXVIII sesja Rady Miejskiej w Chmielniku

w dniu 2021-02-01, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

5.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/268/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chmielnik

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia o...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Chmielnik na lata 2021-2023 będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zreczu Dużym 1A

Głosowanie (Podjęcie uchwały w w sprawie uchwalenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zg...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zg...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/279/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021 – 2040.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

15.Sprawy różne.

16.Zakończenie obrad.