XXX Sesja Rady Miejskiej w Chmielniku

w dniu 2021-03-29, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołów z XXVIII sesji.)Głosowanie (Przyjęcie protokołów z XXIX sesji.)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad. )

5.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.

6.Przyjęcie sprawozdania za 2020 rok z realizacji Programu Rozwoju Oświaty w Gminie Chmielnik na lata 2016-2020.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania za 2020 rok z rea...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji „Alarm! Stop zabójczemu GMO- Stop niebezpiecznej szczepionce!”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2021 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie programu opie...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia odcinka drogi Celiny Nowe- Minostowice do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia od...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 849/41,849/33, 853/33 położonych w obrębie osiedla „Dygasińskiego” w Chmielniku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVII/282/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Zielonego Klastra Energii.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia wol...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zg...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Chmielnik, a B. S.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiany grunt...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021 – 2040.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

21.Sprawy różne.

22.Zakończenie obrad.