XXXI Sesja Rady Miejskiej w Chmielniku

w dniu 2021-05-10, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie protokołu XXX sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu XXX sesji.)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad. )

5.Sprawozdania Burmistrza z prac pomiędzy sesjami oraz sprawozdanie z realizacji "Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” za rok 2020 oraz realizacji uchwały w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Chmielnik.

6.Przyjęcie sprawozdania z działalności Chmielnickiego Centrum Kultury za 2020 rok.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Ch...)

7.Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Mi...)

8.Przyjęcie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielniku z/s w Zreczu Dużym za 2020 rok.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Śr...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku za 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 16 lutego 2015 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Chmielnik – Aneksu nr 1 do „Porozumienia w sprawie określenia zasad rozliczeń finansowych, w tym ponoszenia i rozliczania wkładu własnego pomiędzy Liderem a Partnerami w ramach Dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022.”

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego określającego tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia Re...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zrecze Małe na terenie Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVII/282/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w po...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021 – 2040.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVII/292/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

21.Sprawy różne.

22.Zakończenie obrad.