XXXII Sesja Rady Miejskiej

w dniu 2021-06-24, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie protokołu XXXI sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu XXXI sesji.)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad. )

5.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.

6.Przyjęcie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Chmielnik za lata 2019-2020.

Głosowanie (Przyjęcie Raportu z realizacji Programu...)

7.Raport o stanie Miasta i Gminy Chmielnik za 2020 rok • Przedstawienie raportu o stanie Miasta i Gminy Chmielnik za 2020 rok; • Debata nad raportem; • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Bu...)

8.Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Chmielnik za 2020 rok: •Opinia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za 2020 rok; •Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chmielniku; •Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej: w sprawie przedłożonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie absolutorium. •Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za 2020 rok. •Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Miasta i Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad udziela...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko- Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zgody na utwo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chmielnik w roku szkolnym 2021/2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia śr...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w Chmielniku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie skargi na dzi...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021 – 2040.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

18.Sprawy różne.

19.Zakończenie obrad.