XXXIII Sesja Rady Miejskiej

w dniu 2021-08-30, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad. )

3.Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.)

4.Prezentacja Wojskowej Komendy Uzupełnień.

5.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.

6.Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacj...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysoko...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ska...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oraz przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chmielnik do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ora...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza i Dygasińskiego w Chmielniku, obszar A.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego p...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość (dz.297).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (dz.270/5)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 1529/4 położonej w Chmielniku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki komunalnej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 2127/1 położonej w Chmielniku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki komunalnej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 2127/2 położonej w Chmielniku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki komunalnej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 95/1 położonej w Suskrajowicach z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki komunalnej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021 – 2040.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

21.Sprawy różne.

22.Zakończenie obrad.