XXXV sesja Rady Miejskiej w Chmielniku

w dniu 2021-09-30, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Wprowadzenie do proponowanego porządku...)Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad z...)

3.Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.)

4.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.

5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXVII/282/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącz...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aneksu nr 5 do Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2016-2023 .

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Ane...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2021 – 2040.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu Rady Miejskiej w Chmielniku dotyczącego stanowiska w sprawie budowy i propozycji przyjętego do realizacji wariantu obwodnicy Chmielnika w ciągu DK 73 i DK 78 .

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ape...)

14.Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik za pierwsze półrocze 2021 roku.

15.Sprawy różne.

16.Zakończenie obrad.