II Sesja Rady Miejskiej w Chmielniku

w dniu 2018-11-29, godz. 15:30

1. Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie protokołu z I sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z I sesji.)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

5.Sprawozdanie burmistrza z prac pomiędzy sesjami.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chmielniku na zawarcie umów na wynajem pomieszczeń oraz umów najmu lokali.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rad...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pr...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych do Rady Miejskiej w Chmielniku, Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących Rady.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zas...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/204/08 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie ustanowienia wysokości i zasad wypłaty diet dla sołtysów Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wyn...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sam nieruchomość.(Kotlice )

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas określony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (Szyszczyce)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wstępnego mie...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Stat...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2018 – 2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2018 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

22.Interpelacje radnych.

23.Sprawy różne.

24.Zakończenie obrad.