III sesja Rady Miejskiej w Chmielniku

w dniu 2018-12-28, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie protokołu z II sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z II sesji.)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

5.Sprawozdanie burmistrza z prac pomiędzy sesjami.

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Miasta i Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia sz...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wst...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Chmielniku na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pla...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2018 – 2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2018 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019 – 2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2019 rok: (• odczytanie projektu uchwały budżetowej, • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu, • przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, • dyskusja nad ewentualnie wniesionymi poprawkami i ich głosowania, • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bu...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku w 2019 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwo...)

14.Sprawy różne.

15.Zakończenie obrad.