IV sesja Rady Miejskiej w Chmielniku

w dniu 2019-01-29, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie protokołu z III sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z III sesji.)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

5.Sprawozdanie burmistrza z prac pomiędzy sesjami.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany tygodn...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych, spełniających warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklara...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chmielnik na lata 2019 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wi...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wi...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik, zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie programu opie...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019 – 2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

19.Sprawy różne.

20.Zakończenie obrad.