V Sesja Rady Miejskiej w Chmielniku

w dniu 2019-02-25, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie protokołu z IV sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z IV sesji.)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

5.Sprawozdanie burmistrza z prac pomiędzy sesjami.

6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu na przeprowadzenie wyborów na Sołtysa Sołectwa Łagiewniki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Celiny.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statut...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Celiny Nowe.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statut...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/355/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza i Dygasińskiego w Chmielniku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zrecze Małe na terenie Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chmielnik położonej na terenie gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik położonych na terenie gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 606/1 położonej w Sędziejowicach z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki komunalnej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatk...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

20.Sprawy różne.

21.Zakończenie obrad.