IX sesja Rady Miejskiej w Chmielniku

w dniu 2019-06-10, godz. 14:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie protokołu z VIII sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z VIII sesji)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

5.Raport o stanie Miasta i Gminy Chmielnik za 2018 rok:

a)przedstawienie raportu o stanie Miasta Gminy Chmielnik za rok 2018,

b)debata nad raportem,

c)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik wotum zaufania.

Głosowanie (podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Bu...)

6.Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Chmielnik za 2018 rok:

a)opinia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za 2018 rok,

b)wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chmielniku

c)opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej: w sprawie przedłożonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,

d)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018rok,

Głosowanie (podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

e)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Głosowanie (podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Bu...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia...)

8.Sprawy różne.

9.Zakończenie obrad.