X sesja Rady Miejskiej w Chmielniku

w dniu 2019-06-28, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjecie protokołu z IX sesji.

Głosowanie (Przyjecie protokołu z IX sesji.)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

5.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aneksu nr 3 do Programu Rewitalizacji dla Gminy Chmielnik na lata 2016-2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Ane...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwrot przez Gminę Chmielnik nieruchomości do Zasobu własności Rolnej Skarbu Państwa.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019- 2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżet...)

11.Sprawy różne.

12.Zakończenie obrad.