XII sesja Rady Miejskiej w Chmielniku

w dniu 2019-08-29, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie protokołu z X i XI sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z X sesji.)Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XI sesji.)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

5.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aneksu Nr 4 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Chmielnik na lata 2015- 2020”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „An...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/240/2016 Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej przez Urząd Miasta i Gminy Chmielnik dla jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie organizacji w...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statu...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacj...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie organizacji w...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/354/2017 Rady Miejskiej Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Chmielnik, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wa...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych, określenia inkaso oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019 – 2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

20.Sprawy różne.

21.Zakończenie obrad.