XIV sesja Rady Miejskiej w Chmielniku

w dniu 2019-10-21, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie protokołu z XIII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIII sesji.)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad. )

5.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 stycznia 2019 r. Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chmielnik na lata 2019- 2023.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/355/2017 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami Mickiewicza i Dygasińskiego w Chmielniku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wskazania mie...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wst...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019 – 2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

14.Informacja Burmistrza i Przewodniczącej Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2018.

15.Sprawy różne.

16.Zakończenie obrad.