XV sesja Rady Miejskiej w Chmielniku (zwołana w trybie "pilnym")

w dniu 2019-11-08, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad.)

4.Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 września 2019 roku w sprawie nabycia niezabudowanej działki oznaczonej nr 60/1 położonej w Borzykowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr II/11/2018 r. Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wskazania mie...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019 – 2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

10.Sprawy różne.

11.Zakończenie obrad.