XVI sesja Rady Miejskiej w Chmielniku

w dniu 2019-11-25, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie protokołu z XIV i XV sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIV sesji.)Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XV sesji.)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad. )

5.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Chmielniku ze struktur Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku oraz nadania statutu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie organizacji w...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wygaszenia mocy obowiązującej uchwały Nr XLIII/387/2018 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Chmielnik jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się ich dziecka.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wygaszenia mo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Klubu „Senior +” w Chmielniku, zasad kwalifikowania uczestników oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior +”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Kl...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wy...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chmielniku na zawarcie umów na wynajem pomieszczeń oraz umów najmu lokali.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały XIV/122/2015 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych, spełniających warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie utraty mocy o...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 stycznia 2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Zrecze Małe na terenie Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej oznaczonej nr ewidencyjnym 600/11, położonej w miejscowości Śladków Mały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (działki nr 279/2 i 224)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (działka 765)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (działka 242)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wst...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację przewozów autobusowych o charakterze publicznym w ramach „ Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczeni...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pr...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia sz...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

27.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019 – 2035

Głosowanie (wprowadzenia zmian do projektu uchwały w...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

28.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.

Głosowanie (wprowadzenia zmian do projektu uchwały w...)Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

29.Sprawy różne.

30.Zakończenie obrad.