XVIII sesja Rady Miejskiej w Chmielniku

w dniu 2019-12-30, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie protokołu z XVI i XVII sesji

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVI )Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVII sesji)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

a.Wprowadzenie do proponowanego porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 maja 2019 roku.

Głosowanie (Wprowadzenie do proponowanego porządku o...)

b.Przyjęcie proponowanego porządku obrad ze zmianami.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad z...)

5.Przyjęcie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Przyjęcie Raportu z realizacji Programu...)

6.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Chmielniku na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pl...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chmielnik w roku szkolnym 2019/2020.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia śr...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2019 – 2035.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020-2040.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chmielnik na 2020 rok:

a)odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu,

c)przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego,

d)dyskusja nad ewentualnie wniesionymi poprawkami i ich głosowania,

e)głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Głosowanie (głosowanie nad projektem uchwały budżeto...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Ska...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta i Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania Ska...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/74/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 maja 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

19.Sprawy różne.

20.Zakończenie obrad.