XIX sesja Rady Miejskiej w Chmielniku

w dniu 2020-02-24, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad. )

5.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.

6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chmielnik na lata 2019-2032”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „P...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej oznaczonej nr ewidencyjnym 123 w miejscowości Śladków Mały.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Re...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia sz...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wst...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Chmielnik w 2020 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie programu opie...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg-ulic do kategorii dróg gminnych w Chmielniku oraz ustalenia ich przebiegu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dr...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wysokości sta...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Fili Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku poprzez likwidację Szkoły Podstawowej w Lubani.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przek...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznych i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Chmielniku od opłaty rocznej z tytułu oddania w trwały zarząd działki 155/6 położonej w obrębie Zrecze Duże zabudowanej budynkiem i infrastrukturą techniczną.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bo...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Chmielnik wraz ze sprzedażą udziału w gruncie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Chmielnik darowizny nieruchomości stanowiącej własność Wspólnoty Gruntowej Wsi Minostowice, reprezentowanej przez Spółkę dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Minostowice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o podjęciu przez Burmistrza działań mających na celu przystąpienie do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opi...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020 – 2040.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

25.Sprawy różne.

26.Zakończenie obrad.