XX sesja Rady Miejskiej w Chmielniku

w dniu 2020-05-14, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie protokołu z XIX sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XIX sesji.)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad. )

5.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.

6.Przyjęcie sprawozdania z działalności Chmielnickiego Centrum Kultury za 2019 rok.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Ch...)

7.Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Mi...)

8.Przyjęcie sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku za 2019 rok.

Głosowanie (Przyjęcie sprawozdania z działalności Sa...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku poprzez likwidację Filii Szkoły Podstawowej w Lubani.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekształcen...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Sta...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany organi...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XVIII/163/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 -2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Chmielnik na lata 2020-2025.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2020-2035”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia do...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie podjęcia uchwały Rady Miejskiej w spawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wskazania miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wsk...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmi...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (dz. 520)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (dz.880/11)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (dz. 562)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia st...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020 – 2040.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

27.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

28.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej przez Urząd Miasta i Gminy Chmielnik dla jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

29.Sprawy różne.

30.Zakończenie obrad.