XXII sesja Rady Miejskiej w Chmielniku

w dniu 2020-06-22, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie protokołów z XX i XXI sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołów z XX sesji.)Głosowanie (Przyjęcie protokołów z XXI sesji.)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad. )

5.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chmielnik oraz określenia granic ich obwodów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zgody na utwo...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XVIII/163/2019 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Chmielniku w 2020 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, oznaczonej nr ewidencyjnym 158 w miejscowości Piotrkowice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020-2040.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Morawica.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

15.Debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Chmielnik za 2019 rok.

16.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Chmielnik wotum zaufania.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Bu...)

17.Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Chmielnik za 2019 rok:

a)Opinia Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego w sprawie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za 2019 rok;

b)Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chmielniku;

c)Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej: w sprawie przedłożonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

18.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik za 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium...)

20.Sprawy różne.

21.Zakończenie obrad.