XXIII sesja Rady Miejskiej w Chmielniku

w dniu 2020-07-21, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie protokołu z XXII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołu z XXII sesji.)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

5.Wprowadzenie do proponowanego porządku obrad uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku za 2019 rok.

Głosowanie (Wprowadzenie do proponowanego porządku o...)

6.Przyjęcie proponowanego porządku obrad ze zmianami.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad z...)

7.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.

8.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 73 Kielce-Tarnów i drogi wojewódzkiej 765 w Chmielniku. (DRUK 232)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce komunalnej Zakładowi Usług Komunalnych w Chmielniku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zadania własnego Gminy Chmielnik dotyczącego prowadzenia stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz punktu napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. (DRUK 233)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia s...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego. (DRUK 234)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wskazania mie...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/167/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków oraz zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Chmielnik. (DRUK 235)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.( Śladków Duży) (DRUK 236)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (Zrecze Małe dz.276) (DRUK 237)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony powyżej 3 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. (Zrecze Małe dz.278) (DRUK 238)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Chmielnik położonych na terenie Gminy Chmielnik. (DRUK 239)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy budynku mieszkalnego oraz budynków użytkowych wraz ze sprzedażą gruntu. (DRUK 240)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 285/7 położonej w Suchowoli z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki komunalnej. (DRUK 241)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej działki komunalnej oznaczonej nr 2090 położonej w Chmielniku z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki komunalnej. (DRUK 242)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Chmielnik na lata 2020-2023. (DRUK 243)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gmi...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Chmielnik. (DRUK 244)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysoko...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Chmielnik. (DRUK 245)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysoko...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Chmielnik w roku szkolnym 2020/2021.(DRUK 246)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia śr...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020-2040. (DRUK 247/1)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok. (DRUK 248/1)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. (DRUK 249)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac na...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020-2040. (DRUK 250/2)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

27Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok. (DRUK 251/2)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

28.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. (DRUK 252)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia po...)

29.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku za 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

30.Sprawy różne.

31.Zakończenie obrad.