XXIV sesja Rady Miejskiej w Chmielniku

w dniu 2020-08-31, godz. 15:30

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie kworum.

3.Przyjęcie protokołów z XXIII sesji.

Głosowanie (Przyjęcie protokołów z XXIII sesji.)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad. )

5.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.

6.Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku. (DRUK 254/2020)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacj...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie włączenia do ulicy Andrzeja Zalewskiego w Przededworzu działki ewidencyjnej nr 225.(DRUK 255/2020)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie włączenia do...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, oznaczonej nr ewidencyjnym 588 w miejscowości Przededworze.(DRUK 256/2020)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Chmielnik do „Porozumienia w sprawie określenia zasad rozliczeń finansowych, w tym ponoszenia i rozliczania wkładu własnego pomiędzy Liderem a Partnerami w ramach Dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014 – 2020, w latach 2020 –2022. (DRUK 257/2020)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic zlokalizowanych na drogach wewnętrznych będących własnością Gminy Chmielnik w miejscowości Śladków Mały. ( DRUK 258/2020)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw u...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chmielniku. (DRUK 259/2020)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania statu...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik na lata 2020-2040. (DRUK 260/2020)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 rok. (DRUK 261/2020)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXII/227/2020 Rady Miejskiej w Chmielnik z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. (DRUK 262/2020)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/211/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. (DRUK 263/2020)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XX/212/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. (DRUK 264/2020)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (DRUK 265/2020)

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

18.Informacja z przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chmielnik i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chmielnik za pierwsze półrocze 2020 roku.

19.Sprawy różne.

20.Zakończenie obrad.